Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?

31 srpna, 2022

List vlastnictví a jeho podstata List vlastnictví (dále též jen „LV“), který se lidově označuje také jako výpis z katastru nemovitostí, je v originální podobě veřejnou listinou, která obsahuje údaje o vlastnictví nemovitostí pro konkrétní katastrální území. Vedle osoby vlastníka je pro evidenci nemovitostí v katastrálním území a jejich „rozdělení“ do jednotlivých LV rozhodný právě druh vlastnictví. Fyzická i právnická osoba coby vlastník může v rámci jednoho katastrálního území figurovat na vícero LV, vždy však v odlišném druhu vlastnictví, kdy jednou nemovitost vlastní například jako výlučný vlastník, podruhé společně s manželem ve společném jmění manželů (SJM) a v třetím případě třeba v podílovém
spoluvlastnictví s dalšími třemi spoluvlastníky. V praxi se pravidelně setkáváme s případy, kdy předmětem darovací nebo kupní smlouvy je převod více nemovitostí, z nichž každá je zapsaná na jiném LV. Na jednom LV je tak zapsané vlastnické právo k bytu v bytovém domě a na dalších LV jsou evidované spoluvlastnické podíly vlastníka na funkčně souvisejících pozemcích (zahradě, parkovišti) nebo jednotkách (sklepu, garáži). Koupit Při přípravě smluvní dokumentace je nesmírně důležité, aby darovací nebo kupní smlouva zahrnovala vedle „hlavní“ nemovitosti také ty funkčně související. Vždy doporučuji při převodu nemovitosti prostudovat příslušný přehled vlastnictví a jiných věcných práv (dále jen „přehled vlastnictví“). Jedná se o dokument, který obsahuje přehled nemovitostí v územní jednotce (kraji), ve kterých je konkrétní osoba zainteresována formou vlastnického a jiného věcného práva. Přehled vlastnictví vás upozorní, že osoba figuruje v katastrálním území na více LV. Při následném právním prověření je na posouzení, zda nemovitosti zapsané na dalších LV souvisí s „hlavní“ převáděnou nemovitostí a dárce či prodávající má vůli je převést také, anebo jde o nemovitosti, které se daného převodu týkat nebudou. V praxi bohužel nejsou výjimečné případy, kdy se lidé spoléhají na neprověřené vzory zdarma nebo využijí služby právníka, který s právem nemovitostí nemá tolik zkušeností. Snadno se totiž může stát, že dojde k převodu „hlavní“ nemovitosti (bytu, domu, stavebního pozemku atd.) bez současného převodu funkčně souvisejících nemovitostí (podílu na zahradě, sklepu, garáži nebo přístupové cestě) a kupující, obdarovaný nebo obecně nový vlastník nemovitosti se tak dostane do zbytečných problémů. Následná náprava stavu může být velmi složitá. Zvlášť, pokud jedna ze smluvních stran v mezidobí zemře, pozbude svéprávnosti nebo zanikne.