Je možné do stanov SVJ zakotvit smluvní pokutu?

14 prosince, 2022

V Česku existuje více než šedesát pět tisíc společenství vlastníků jednotek s více než 1,6 milionem bytů. Je pochopitelné, že ne všichni vlastníci se ke svému majetku chovají stejným způsobem. Vlastník rodinného domu prostě musí hradit náklady na dům, jinak nebude topit, svítit, prostě fungovat. Někteří spoluvlastníci v SVJ se však chovají spíš jako nepovedení nájemníci. A společenství se snaží bránit. Ne vždy je však obrana zákonná a možná.

Jaké povinnosti lze vlastníkům zakotvit do stanov SVJ? Jsou to zejména povinnosti hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, zálohy za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování. Spoluvlastník a osoby, které bydlí v jeho bytě, se dále musí při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení řídit příslušnými právními předpisy a musí se zdržet jednání, které by poškozovalo ostatní členy společenství a jejich majetek. Také musí odstranit na svůj náklad závady a poškození, které v domě způsobili. Povinností je samozřejmě více, avšak časté spory se vedou právě o náhradu či odstranění škod, které spoluvlastník nebo jeho spolubydlící v domě či ostatním spoluvlastníkům způsobil. Může jít o vážné poškození společného majetku, například vandalismus, zničení poštovních schránek, rozbití vchodových dveří, výtahu, ale také o opakovaný nepořádek ve společných prostorách, zanechávání odpadků či různých překážek na chodbě, výkaly domácích zvířat, poškození stěn při stěhování objemných věcí a podobně.

Smluvní pokuta ve stanovách je právně nevymahatelná Protože se často stává, že výbor SVJ není schopen vymoci na viníkovi opravu poškozené věci, či úhradu této opravy, rozhodla se některá SVJ do stanov zakotvit smluvní pokutu. To však dle vyjádření právníků nelze. Smluvní pokutu lze uložit pouze při porušení smluvní povinnosti plynoucí ze smlouvy, a ne při porušení stanov či třeba vyhlášky. Smluvní pokuta, jak již její název naznačuje, vždy musí plynout z nějaké konkrétní smlouvy, ke které se strany svobodně, určitě a vážně zaváží. Proto SVJ nemohou do stanov začleňovat smluvní pokuty, i když by se to třeba předsedům a výborům společenstev hodilo, protože ne všichni vlastníci plní své povinnosti tak, jak se od nich očekává, a případné prohřešky přiznají a nesou za ně zodpovědnost.